Transparent Glas Perlen painted Transparent Glass Perlen painted
Material: Glas / Loch: 1 mm.
Auswahl 6 mm
Auswahl 8 mm
Auswahl 10 mm
Auswahl 12 mm
Alle

Transp. Glass Perlen 10 mm, 20 Stück + 10 Stück kostenlos.

Transp. Glass Perlen 10 mm, 20 Stück + 10 Stück kostenlos.
€ 0.25

Code: 11100
Anz:

Perlen 11100

Transp. Glass Perlen 12 mm, 15 Stück + 5 Stück kostenlos.

Transp. Glass Perlen 12 mm, 15 Stück + 5 Stück kostenlos.
€ 0.25

Code: 11101
Anz:

Perlen 11101

Transp. Glass Perlen 12 mm, 15 Stück + 5 Stück kostenlos.

Transp. Glass Perlen 12 mm, 15 Stück + 5 Stück kostenlos.
€ 0.25

Code: 14143
Anz:

Perlen 14143

Transp. Glass Perlen 12 mm, 15 Stück + 5 Stück kostenlos.

Transp. Glass Perlen 12 mm, 15 Stück + 5 Stück kostenlos.
€ 0.25

Code: 14144
Anz:

Perlen 14144

Transp. Glass Perlen 12 mm, 15 Stück + 5 Stück kostenlos.

Transp. Glass Perlen 12 mm, 15 Stück + 5 Stück kostenlos.
€ 0.25

Code: 14146
Anz:

Perlen 14146

Transp. Glass Perlen 12 mm, 15 Stück + 5 Stück kostenlos.

Transp. Glass Perlen 12 mm, 15 Stück + 5 Stück kostenlos.
€ 0.25

Code: 14150
Anz:

Perlen 14150

Transp. Glass Perlen 12 mm, 15 Stück + 5 Stück kostenlos.

Transp. Glass Perlen 12 mm, 15 Stück + 5 Stück kostenlos.
€ 0.25

Code: 14151
Anz:

Perlen 14151

Transp. Glass Perlen 10 mm, 20 Stück + 10 Stück kostenlos.

Transp. Glass Perlen 10 mm, 20 Stück + 10 Stück kostenlos.
€ 0.25

Code: 14157
Anz:

Perlen 14157

Transp. Glass Perlen 10 mm, 20 Stück + 10 Stück kostenlos.

Transp. Glass Perlen 10 mm, 20 Stück + 10 Stück kostenlos.
€ 0.25

Code: 14159
Anz:

Perlen 14159

Transp. Glass Perlen 10 mm, 20 Stück + 10 Stück kostenlos.

Transp. Glass Perlen 10 mm, 20 Stück + 10 Stück kostenlos.
€ 0.25

Code: 14160
Anz:

Perlen 14160

Transp. Glass Perlen 10 mm, 20 Stück + 10 Stück kostenlos.

Transp. Glass Perlen 10 mm, 20 Stück + 10 Stück kostenlos.
€ 0.25

Code: 14162
Anz:

Perlen 14162

Transp. Glass Perlen 10 mm, 20 Stück + 10 Stück kostenlos.

Transp. Glass Perlen 10 mm, 20 Stück + 10 Stück kostenlos.
€ 0.25

Code: 14163
Anz:

Perlen 14163

Transp. Glass Perlen 10 mm, 20 Stück + 10 Stück kostenlos.

Transp. Glass Perlen 10 mm, 20 Stück + 10 Stück kostenlos.
€ 0.25

Code: 14164
Anz:

Perlen 14164

Transp. Glass Perlen 10 mm, 20 Stück + 10 Stück kostenlos.

Transp. Glass Perlen 10 mm, 20 Stück + 10 Stück kostenlos.
€ 0.25

Code: 14165
Anz:

Perlen 14165

Transp. Glass Perlen 10 mm, 20 Stück + 10 Stück kostenlos.

Transp. Glass Perlen 10 mm, 20 Stück + 10 Stück kostenlos.
€ 0.25

Code: 14166
Anz:

Perlen 14166

Transp. Glass Perlen 8 mm, 35 Stück + 15 Stück kostenlos.

Transp. Glass Perlen 8 mm, 35 Stück + 15 Stück kostenlos.
€ 0.25

Code: 14169
Anz:

Perlen 14169

Transp. Glass Perlen 8 mm, 35 Stück + 15 Stück kostenlos.

Transp. Glass Perlen 8 mm, 35 Stück + 15 Stück kostenlos.
€ 0.25

Code: 14171
Anz:

Perlen 14171

Transp. Glass Perlen 8 mm, 35 Stück + 15 Stück kostenlos.

Transp. Glass Perlen 8 mm, 35 Stück + 15 Stück kostenlos.
€ 0.25

Code: 14176
Anz:

Perlen 14176

Transp. Glass Perlen 6 mm, 40 Stück + 20 Stück kostenlos.

Transp. Glass Perlen 6 mm, 40 Stück + 20 Stück kostenlos.
€ 0.25

Code: 14182

Perlen 14182

Transp. Glass Perlen 6 mm, 40 Stück + 20 Stück kostenlos.

Transp. Glass Perlen 6 mm, 40 Stück + 20 Stück kostenlos.
€ 0.25

Code: 14184
Anz:

Perlen 14184

Transp. Glass Perlen 6 mm, 40 Stück + 20 Stück kostenlos.

Transp. Glass Perlen 6 mm, 40 Stück + 20 Stück kostenlos.
€ 0.25

Code: 14185
Anz:

Perlen 14185

Transp. Glass Perlen 6 mm, 40 Stück + 20 Stück kostenlos.

Transp. Glass Perlen 6 mm, 40 Stück + 20 Stück kostenlos.
€ 0.25

Code: 14187
Anz:

Perlen 14187

Transp. Glass Perlen 6 mm, 40 Stück + 20 Stück kostenlos.

Transp. Glass Perlen 6 mm, 40 Stück + 20 Stück kostenlos.
€ 0.25

Code: 14188
Anz:

Perlen 14188

Megapack Transparent Glass Perlen 12 mm (2 Stränge = insgesamt ± 130 Stück).

Megapack Transparent Glass Perlen 12 mm (2 Stränge = insgesamt ± 130 Stück).
€ 1.25

Code: 50179
Anz:

Perlen 50179

Megapack Transparent Glass Perlen 12 mm (2 Stränge = insgesamt ± 130 Stück).

Megapack Transparent Glass Perlen 12 mm (2 Stränge = insgesamt ± 130 Stück).
€ 1.25

Code: 50181
Anz:

Perlen 50181

Megapack Transparent Glass Perlen 12 mm (2 Stränge = insgesamt ± 130 Stück).

Megapack Transparent Glass Perlen 12 mm (2 Stränge = insgesamt ± 130 Stück).
€ 1.25

Code: 50182
Anz:

Perlen 50182

Megapack Transparent Glass Perlen 12 mm (2 Stränge = insgesamt ± 130 Stück).

Megapack Transparent Glass Perlen 12 mm (2 Stränge = insgesamt ± 130 Stück).
€ 1.25

Code: 50184
Anz:

Perlen 50184

Megapack Transparent Glass Perlen 12 mm (2 Stränge = insgesamt ± 130 Stück).

Megapack Transparent Glass Perlen 12 mm (2 Stränge = insgesamt ± 130 Stück).
€ 1.25

Code: 50186
Anz:

Perlen 50186

Megapack Transparent Glass Perlen 12 mm (2 Stränge = insgesamt ± 130 Stück).

Megapack Transparent Glass Perlen 12 mm (2 Stränge = insgesamt ± 130 Stück).
€ 1.25

Code: 50187
Anz:

Perlen 50187

Megapack Transparent Glass Perlen 12 mm (2 Stränge = insgesamt ± 130 Stück).

Megapack Transparent Glass Perlen 12 mm (2 Stränge = insgesamt ± 130 Stück).
€ 1.25

Code: 50189

Perlen 50189

Megapack Transparent Glass Perlen 10 mm ( 2 Stränge = insgesamt ± 160 Stück).

Megapack Transparent Glass Perlen 10 mm ( 2 Stränge = insgesamt ± 160 Stück).
€ 1.30

Code: 50191
Anz:

Perlen 50191

Megapack Transparent Glass Perlen 10 mm ( 2 Stränge = insgesamt ± 160 Stück).

Megapack Transparent Glass Perlen 10 mm ( 2 Stränge = insgesamt ± 160 Stück).
€ 1.30

Code: 50192
Anz:

Perlen 50192

Megapack Transparent Glass Perlen 10 mm ( 2 Stränge = insgesamt ± 160 Stück).

Megapack Transparent Glass Perlen 10 mm ( 2 Stränge = insgesamt ± 160 Stück).
€ 1.30

Code: 50194
Anz:

Perlen 50194

Megapack Transparent Glass Perlen 10 mm ( 2 Stränge = insgesamt ± 160 Stück).

Megapack Transparent Glass Perlen 10 mm ( 2 Stränge = insgesamt ± 160 Stück).
€ 1.30

Code: 50195
Anz:

Perlen 50195

Megapack Transparent Glass Perlen 10 mm ( 2 Stränge = insgesamt ± 160 Stück).

Megapack Transparent Glass Perlen 10 mm ( 2 Stränge = insgesamt ± 160 Stück).
€ 1.30

Code: 50197
Anz:

Perlen 50197

Megapack Transparent Glass Perlen 10 mm ( 2 Stränge = insgesamt ± 160 Stück).

Megapack Transparent Glass Perlen 10 mm ( 2 Stränge = insgesamt ± 160 Stück).
€ 1.30

Code: 50198
Anz:

Perlen 50198

Megapack Transparent Glass Perlen 10 mm ( 2 Stränge = insgesamt ± 160 Stück).

Megapack Transparent Glass Perlen 10 mm ( 2 Stränge = insgesamt ± 160 Stück).
€ 1.30

Code: 50199
Anz:

Perlen 50199

Megapack Transparent Glass Perlen 10 mm ( 2 Stränge = insgesamt ± 160 Stück).

Megapack Transparent Glass Perlen 10 mm ( 2 Stränge = insgesamt ± 160 Stück).
€ 1.30

Code: 50200
Anz:

Perlen 50200

Megapack Transparent Glass Perlen 8 mm (2 Stränge = insgesamt ± 200 Stück).

Megapack Transparent Glass Perlen 8 mm (2 Stränge = insgesamt ± 200 Stück).
€ 0.90

Code: 50204
Anz:

Perlen 50204

Megapack Transparent Glass Perlen 8 mm (2 Stränge = insgesamt ± 200 Stück).

Megapack Transparent Glass Perlen 8 mm (2 Stränge = insgesamt ± 200 Stück).
€ 0.90

Code: 50206

Perlen 50206

Megapack Transparent Glass Perlen 8 mm (2 Stränge = insgesamt ± 200 Stück).

Megapack Transparent Glass Perlen 8 mm (2 Stränge = insgesamt ± 200 Stück).
€ 0.90

Code: 50211
Anz:

Perlen 50211
 

 
© Axatasa 2007-2018